Ukens skole: Hebekk barneskole

-

Landlig og sentralt, flott uteområde

”Hebekk skole- et trygt og utviklende miljø for små og store.”

Hebekk skole ligger i landlige og rolige omgivelser kort vei fra Ski sentrum. Skolen startet opp i en Moelvenbrakke i 1963. I 1997-98 ble skolen renovert og et nytt bygg ble satt opp. Vi er spesielt fornøyd med skolens uteområde, som er innbydende og flott, med gode muligheter til variert fysisk aktivitet og utfoldelse.

Skolen er en to – parallellers barneskole med underkant av 340 elever og 43 ansatte. Drøyt 150 barn benytter seg av SFO, som er en viktig del av skolens tilbud. Mange av de SFO-ansatte har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. SFO har faste aktivitetsplaner for barna hver måned. SFO vektlegger varierte og gode måltider.

FAU er en viktig aktør og samarbeidspartner. Skolen opplever at vi har en positiv foreldregruppe. Gjennom FAU samarbeider skolen med foreldrene om blant annet dugnad i skolegården hver vår. FAU arrangerer også 17. mai på skolen, som er et viktig arrangement for lokalmiljøet.
-

Bilde av Hebekk barneskole

Hebekk barneskole. Foto: Beth Helen Vilbo

-

PALS

PALS er forkortelsen for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Hebekk, sammen med to andre skoler i kommunen, startet dette spennende utviklingsområdet høsten 2010. Den skoleomfattende modellen, som er forskningsbasert, kjennetegnes av et trygt læringsmiljø med tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse.
Ut fra politiske føringer i Ski kommune, skal skolene fokusere mer på holdningsskapende arbeid og arbeidet for nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Målet med PALS-modellen er nettopp det å øke det faglige og sosiale utbyttet for elevene. Dette forutsetter systematisk arbeid over lang tid. Modellen legger også vekt på samarbeid med foresatte og annet støtteapparat. Det første året skal vi bruke til å implementere modellen blant alle voksne på skolen, SFO inkludert. Arbeidet ledes av skolens PALS-team i tett samarbeid med kommunens veileder fra PPT. Atferdssenteret I Oslo koordinerer arbeidet.
-

Lesing

Gode leseferdigheter er fundamentet for all læring. Lesing er og har vært skolens og kommunens viktigste satsingsområde gjennom flere år. Vektleggingen av gode lese- og læringsstrategier, gode planer og systematisk opplæring er sentralt. Flere av skolens lærere har leseveilederutdanning, og de inngår i skolens ressursteam. Dette teamet utgjør en meget god støtte for lærerne med blant annet veiledning, råd og tips, og de arrangerer lesekurs for elevene med mer.
Skolen har laget en egen plan som heter ”Leseveien”. Planen tar for seg lesing som ferdighet i alle fag og er knyttet opp mot Kunnskapsløftet.
-

Vurdering for læring, underveisvurdering

Fra høsten 2007 til våren 2009 var skolen med i prosjektet ”Fra vurdering til læring” via Utdanningsdirektoratet. Dette prosjektet ga skolens personale et pedagogisk løft. Gjennom prosjektet ble det blant annet utarbeidet en del felles planer og maler for lik praksis på skolen.
Personalet har de siste årene jobbet mye med klasseromspraksis og hva som fører til læring. Vi er opptatt av gode læringsmål for elevene og jobber med kjennetegn for måloppnåelse for ulike temaer og arbeider. Elevene er selv med å vurdere seg selv og hverandre. Ikke minst er vi opptatt av god underveisvurdering til elevene slik at de kan få god veiledning på hvordan de skal bli bedre. Resultatet fra den siste Elevundersøkelsen viste at dette arbeidet har gitt resultater. Her gjelder det å holde det gode læringstrykket oppe!
-

IKT

IKT er en av de fem grunnleggende ferdighetene som elevene skal møte i alle fag. Skolen har derfor gjennom de siste årene satset på innkjøp og fornyelse av PC-parken og IKT-utstyr generelt. Hvert trinn har tilgang til en del bærbare PC´er. Sist skoleår fikk vi et eget datarom på skolen. Fra og med dette skoleåret har alle trinn tilgang til Smartboard. Dette er et ypperlig verktøy for blant annet variasjon, motivasjon, konkretisering og visualisering av undervisningen og opplæringen.

-

Ansvarlige elever

Alle klasser har klasseråd ukentlig. Her tar de blant annet opp saker som behandles i elevrådet. Elevrådet møtes jevnlig og har en aktiv rolle. Vi har positiv erfaring med at en del av de eldste elevene på skolen har faste oppdrag og praktiske oppgaver som blant annet melkeutdeling, papirinnsamling, vaktmesteroppgaver og bibliotekoppgaver.
I løpet av høsten vil vi sette i gang med trivselsledere på skolen. Det er utvalgte elever, i samarbeid med lærere, som skal hjelpe til med positive aktiviteter i skolegården. Vi vil i første omgang prøve ut dette en gang i uka. Vi har hentet idé og inspirasjon fra Kjetil og Kjartans tips mot mobbing og er en av flere aktiviteter for å skape et godt læringsmiljø for elevene.

Vi jobber kontinuerlig for at Hebekk skole skal være et trygt og utviklende miljø for små og store!

Vennlig hilsen

Ingunn Lind Bjørhei
rektor

-

Kontaktinformasjon:

Hjemmeside: http://www.hebekk-skole.no

Telefon: 64 85 30 00

Adresse: Sørjordet 7, 1400 SKI

-

Bokmerk denne siden.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *